Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Контролът е в съответствие с европейските норми за качество на електрическата енергия - БДС EN 50160 и документите, одобрени от ДКЕВР: „Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели за качество на електрическата енергия и качество на обслужването на разпределителните предприятия и
обществените снабдители/крайни снабдители"  от 29.05.2007 г. и “Показатели за качеството на електроснабдяването” от 30.06.2004 г.

Апаратурата е проследимо калибрирана и съответства на БДС EN 61000-4-30, БДС EN 61000-4-15 и БДС EN 61000-4-7.

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:

  • напрежения, токове, мощности и енергии;
  • хармоници и хармоничен анализ;
  • векторен анализ;
  • регистриране и анализ на преходни процеси;
  • посока на източника на смущения и нелинейност.

Услугата за контрола на качествените параметри на електрозахранването е ориентирана към потребители на всички нива на производство, пренос, разпределение и крайна консумация на електрическа енергия.