Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

1. Ръководителят на Органа за контрол (ОрК) гарантира, че той и служителите от ОрК ще запазят конфиденциалност относно информацията, получена при извършване на контрола.

2. На основание на утвърдените Вътрешни правила на „УНИТЕХ КОНТРОЛ” ЕООД, персоналът на ОрК запазва пълна конфиденциалност относно резултатите на провеждания контрол.

3. Ръководителят на ОрК предварително уведомява клиента за запазване на конфиденциалността спрямо цялостната дейност на обекта на контрол и всичко свързано със заявителя.

4. Ръководителят на ОрК уточнява със заявителя на контрола информацията, която може да бъде обществено достояние и тази, която може да бъде предоставена на трета страна.

5. ОрК не предоставя информация от клиента на държавни институции освен в случаите, определени от МВР и съда.

6. ОрК предоставя информация от клиента след съгласуване с него.

7. Получената от други източници информация за клиента се счита за конфиденциална.

8. Информацията за дейността на други звена на „УНИТЕХ КОНТРОЛ” ЕООД с дейност, различна от провеждания контрол, се счита за конфиденциална.

9. При постъпването си на работа персоналът на ОрК подписва декларация за конфиденциалност.

10. Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на ОрК без дискриминация и никакви затрудняващи, финансови, търговски или технически условия, когато исканията са съобразени с компетентността на ОрК, законовите и методологични изисквания.