Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

 • български
 • English

Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как УНИТЕХ–КОНТРОЛ, ще събира и използва Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 • Кой администрира личните Ви данни? 

Администратор на Вашите лични данни е УНИТЕХ–КОНТРОЛ ЕООД с ЕИК 831758563, седалище и адрес на управление ул. „Генерал Гурко“ No 48, гр. София, 1000. 

Можете да се свържете с нас на тел. 02 8210405 или по имейл на office@unitech-bg.com.

 

  1. Защо трябва да събираме и съхраняваме лични данни?

За да можем да предоставим избраните от Вас професионални услуги по измерване и автоматизация, трябва да съберем лични данни, чрез които да Ви идентифицираме и да изпълним договорните си задължения. 

Във всеки случай се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, не представлява навлизане в личния Ви живот. Ако искаме да се свържем с Вас с цел директен маркетинг, ще поискаме Вашето предварително съгласие.

  1. Вашите лични данни, които бих искал да обработя са:
Вид лични данниИзточник:
Име и фамилияСубекта на данни
ЕГНСубекта на данни
АдресСубекта на данни
Имейл адресСубекта на данни
Телефонен номерСубекта на данни

 

  1. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
   • Изпълнение на услуги, за които имаме сключен договор.
   • Отговор на запитвания, подадени по телефон или имейл. 
   • Обратна връзка и комуникация с настоящи и бъдещи клиенти.

 

  1. Правно основание за обработка на личните данни:
   • Изпълнение на договорно задължение.
   • Предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. 
   • В определени случаи това може да бъде нашият легитимен интерес като търговец да осъществяваме на комуникация с настоящи и бъдещи клиенти и да се защитим при възможен правен спор.

 • Период на съхранение 

УНИТЕХ–КОНТРОЛ ще съхранява личните Ви данни за срока на договорните ни отношения, освен ако по закон не се изисква друг срок. УНИТЕХ–КОНТРОЛ ще съхранява данни, необходими за счетоводно отчитане по Закона за счетоводството за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. 

 

 • Правата Ви като субект на данни 

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от регистрите.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че откажа искането Ви, съгласно правата за достъп, ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 4 по-долу.


 • Жалби 

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от УНИТЕХ–КОНТРОЛ или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и до отговорника по защита на данните – Георги Милушев.


Данните за всеки от тези контакти са: 

Данни за контакт с надзорния органДанни за контакт с Отговорник по защита на данните

Лице за контакт: 
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)Геогри Милушев
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Ул. „Генерал Гурко“ 48, София, 1000
Имейл: kzld@cpdp.bgoffice@unitech-bg.com
Телефонен номер: 02/91-53-51802/82-10-405

 • Допълнителна информация


Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава УНИТЕХ–КОНТРОЛ?
УНИТЕХ–КОНТРОЛ по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако УНИТЕХ–КОНТРОЛ съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на УНИТЕХ–КОНТРОЛ или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

 


Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), УНИТЕХ–КОНТРОЛ приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка.