Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО

Политиката и целите за управление на дружеството и органа за контрол от вид А (ОКА) са насочени към максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите при извършване на услугите, в пълно съответствие с действащите нормативни актове, документи и стандарти.
Стратегията при формиране на политиката и целите за управление се основава на:
– Стремеж към повишаване на доверието и удовлетвореността на клиентите от извършваните дейности;
– Гъвкава политика за удовлетворяване потребностите на пазара;
– Повишаване квалификацията и удовлетвореността на персонала;
– Предимство в цялостната дейност над конкурентите.
Внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на качеството (СУК) и Системата за управление на органа за контрол (СУОК) са основни елементи в реализирането на тази стратегия с поставени следните

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Повишаване степента на удовлетвореност на клиентите чрез стриктно спазване на договореностите, сроковете и поетите ангажименти;
Поддържане на нивото на делово коректно партньорство и първокласен пазарен имидж, потвърдено с постъпващата информация от клиентите и желание за постоянно взаимодействие със специалистите на УНИТЕХ КОНТРОЛ;
Поддържане на независимост в дейността на дружеството и ОКА от външни юридически и физически лица;
Обезпечаване на безпристрастност, независимост и конфиденциалност на персонала при извършване на услугите и дейностите по контрол;
Опазване на професионалната и търговска тайна относно цялата информация, събирана при взаимодействие с клиентите, осигуряване на поверителност и сигурност, изисквани от тях;
Непрекъснато подобряване на СУК и СУОК с цел повишаване удовлетвореността на клиентите и задоволяване потребностите на пазара;
Поддържане на високо ниво на квалификацията на персонала;
Поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на услугите;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ:
Ангажираност на Ръководството за непрекъснато подобряване на СУК и СУОК, огласяване, разбиране и развитие на политиката за управление и качество;
Поддържане на мотивацията на служителите за постоянни обучения, стимули и подобрения в ежедневната работа;
Обезпечаване на независимост на възнагражденията на персонала, определени в договорните условия, от количеството на извършените услуги и приходи;
Увеличаване на печалбата на дружеството чрез намаляване на несъответствията, прилагане на ефикасни превантивни и коригиращи действия и ефективност при извършване на дейностите по отношение на ресурси и срокове;
Осигуряване на съответствие с действащото законодателство и нормативна база в областта на дейностите в обхвата на дружеството, обхвата на акредитация и в областта на безопасността и здравето при работа.

Ръководството гарантира, че изложените цели и принципи за политиката за управление и качество са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези разбирания.

Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!