Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Декларация на ръководството на „УНИТЕХ КОНТРОЛ” ЕООД за осигуряване на безпристрастност и независимост на дейността  и на Органа за контрол от вида А УНИТЕХ КОНТРОЛ

С настоящето декларираме, че:

• Служителите няма да бъдат подлагани на търговски, финансов или друг натиск, който може да повлияе на тяхната техническа преценка при извършване на дейността им, включително дейностите в обхвата на акредитацията на органа за контрол.

• Изключваме всяко влияние на външни страни върху дейностите, извършвани от УНИТЕХ КОНТРОЛ, както и дейностите в обхвата на акредитацията.

• Не допускаме ангажирането на служители в странични дейности, които биха застрашили неподкупността им и надеждността на оценките, при извършване на дейности за контрола в обхвата на акредитацията.

• Възнагражденията на персонала не зависят от количеството и декларираните резултати при извършване на контрола.