Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

В съответствие с определението за енергийна ефективност, дадено от Международния стандарт EN ISO 50001 „Енергийната ефективност e съотношението или друга количествена връзка между получените на изхода резултати, изразени като характеристики, услуги, продукти, стоки или енергия и вложената на входа енергия.“
Когато на входа и на изхода имаме електрически енергии, енергийната ефективност се нарича електроенергийна ефективност. Следователно електроенергийната ефективност е съотношение между електрическата енергия на изхода и електрическата енергия на входа.

Оценяване на ефективността в съответствие с дадената по-горе дефиниция за електроенергийна ефективност:

ηc,% = (ECMax/EGMax).100

Електроенергийната ефективност е в обхвата на акредитираната услуга „Контрол на електроенергийното потребление“ и се състои в:
• определяне критериите за електроенергийна ефективност съобразно спецификата на клиента;
• определяне на ключовите енергийни консумации;
• определяне на основните енергийни потоци, които ще бъдат измервани;
• монтиране на подходящи измервателни устройства: на захранващите изводи - в началото на електрическата система/уредба/товар и за измерване на енергийната консумация в самата система/уредба/товар;
• извършване на моментни или за определен период от време измервания на електрическите величини (напрежения, токове, хармоници, мощности, фазови ъгли, фактор на мощността, анализ на произхода на смущенията, консумирана еленергия);
• събиране на данни от измерванията, анализ, комуникация с клиента, мерки за оптимизация.