Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Гаранционният срок се определя в месеца след датата на доставка и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича посочения срок.

Унитех Контрол осигурява гаранционен и след гаранционен сервиз.

Изпълнителят гарантира, че доставяното оборудване е ново и неупотребявано и, че изделията няма да имат дефекти, произтичащи от дизайна, материали, съхранение, изработка и качеството им ще отговаря на приложената техническа спецификация.

В случай, че са установени производствени дефекти, Изпълнителят се задължава да отстрани възникналите дефекти в срок до 60 календарни дни от датата на писмената рекламация от страна на Възложителя. При необходимост от доставка на резервни части, срокът за отстраняване на дефекта се удължава със срока, необходим за доставката на резервните части, за който Възложителят ще бъде информиран преди началото на ремонта. Допуска се удължаване на сроковете за ремонт в зависимост от вида на повредата.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, Изпълнителят подменя повредените изделия в рамките на възможно най-къс срок от датата на получаване на рекламацията. Срокът се съгласува с Възложителя и Производителя.

Всички разходи по отстраняването на дефектите за гаранционния период, включително транспортните разходи за изпращането и връщането на частите и/или изделията ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

В случай, че повредата е по вина на Възложителя, всички по-горе споменати разходи са за сметка на Възложителя. Гаранционният срок се удължава с времето, необходимо за отстраняване на възникналите дефекти.

Гаранциите няма да важат в случай на:

  • Повреди или дефекти, получени при неправилна експлоатация, монтаж, модификация или други въздействия и операции, които нарушават техническите характеристики на изделията (вкл. и от неоторизирани лица), нехайство от страна на клиента, както и нарушения, свързани с техническата и експлоатационната документация и изискванията за безопастност.
  • Повреди или дефекти в резултат на форсмажорни събития, непредвидими събития или др. външни фактори.
  • Повреди или дефекти в резултат на опити за отваряне, разпломбиране и намеса в работата на уредите, вкл. софтуера.
  • Повреди или дефекти при транспортиране, товаро-разтоварни дейности или неправилно съхранение.