Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Ние осигуряваме гаранционен и следгаранционен сервиз. Гарантираме, че доставяното оборудване е ново и неупотребявано, изделията няма да имат дефекти, произтичащи от дизайна, материали, съхранение, изработката и качеството им ще отговаря на приложената техническа спецификация.

В случай, че са установени производствени дефекти, ще ги отстраним в срок до 30 календарни дни от датата на писмената рекламация от Ваша страна. При необходимост от доставка на резервни части, срокът за отстраняване на дефекта се удължава със срока, необходим за доставката на резервните части, за който клиентът ще бъде информиран преди началото на ремонта. Допуска се удължаване на сроковете за ремонт в зависимост от вида на повредата.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ще подменим повредените изделия в рамките на възможно най-кратък срок от датата на получаване на рекламацията, срокът се съгласува с клиента.

Всички разходи по отстраняването на дефектите за гаранционния период, включително транспортните разходи за изпращането и връщането на частите и/или изделията ще бъдат за наша сметка.

В случай, че повредата е по вина на клиента, всички по-горе споменати разходи са за сметка на клиента. Гаранционният срок се удължава с времето, необходимо за отстраняване на възникналите дефекти.

Гаранциите няма да важат в случай на:

Повреди или дефекти, получени при неправилна експлоатация, монтаж, модификация или други въздействия и операции, които нарушават техническите характеристики на изделията /вкл. и от неоторизирани лица/, нехайство от страна на клиента, както и нарушения, свързани с техническата и експлоатационната документация и изискванията за безопастност.

Повреди или дефекти в резултат на форсмажорни събития, непредвидими събития или др. външни фактори.

Повреди или дефекти в резултат на опити за отваряне, разпломбиране и намеса в работата на уредите, вкл. софтуера.

Повреди или дефекти при транспортиране, товаро-разтоварни дейности или неправилно съхранение.