Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

1992 г. – Екип от висококвалифицирани инженери, специалисти в различни области, регистрира кооперация УНИТЕХ като техническо сдружение в сферата на автоматизацията и комуникациите. УНИТЕХ се оформя като компетентно ядро за реализация на технически проекти. Обособяват се следните основни направления: измервателна и управляваща техника – автоматизация и комуникационни разработки и решения – комуникации. С развитието на дейността се формират и други направления.
1993 – 1994 г. – Дистрибуцията на високотехнологични изделия и материали се превръща в една от основните дейности. Развива се и магазинна мрежа.
1995 г. – На база на формираните екипи са регистрирани като кооперативни предприятия УНИТЕХ КОНТРОЛ, УНИТЕХ ТЕЛЕКОМ, УНИТЕХ КЛИМА, УНИТЕХ СЕРВИЗ и УНИТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ.
УНИТЕХ ПК администрира и работи като управленско звено, определящо политиката на групата.
УНИТЕХ КОНТРОЛ е с дейност в областите на измервателната техника, автоматизацията и оценка на съответствието.
УНИТЕХ ТЕЛЕКОМ е с дейности в комуникациите, сигурността и сградната автоматизация.
УНИТЕХ КЛИМА е с обхват: климатизация, вентилация, отопление и микроклимат.
УНИТЕХ СЕРВИЗ е поддържаща структура за дейността на групата и за външни клиенти.
2000 г. – В следствие на законови промени, кооперативните предприятия са преобразувани и пререгистрирани като ЕООД.
2003 г. – Магазинните продажби са изоставени и се залага изцяло на технологично-проектен подход. Натрупват се бази от клиенти в съответните направления.
2007 г. – Към УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД се създава сертифициран Орган за контрол от вида „C“.
2009 г. – Всички предприятия се сертифицират по ISO 9001:2008.
2010 г. – Като резултат от оптимизационно преструктуриране и инвестиционни процеси структурата на УНИТЕХ се променя. УНИТЕХ ПК и УНИТЕХ КЛИМА ЕООД преустановяват дейност. УНИТЕХ ТЕЛЕКОМ се пререгистрира като ООД, придобива УНИТЕХ СЕРВИЗ ЕООД. Двете дружества запазват дейността си като независими. УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД поема всички дейности и клиенти в областите на измерванията и индустриалната автоматизация.
2015 г. – Органът за контрол от вида „C“ към УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД разширява обхвата на дейността си и като независим се преакредитира като Орган за контрол от вида „А“.
2018 г.УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД се ресертифицира по ISO 9001:2015.
2019 г. – Органът за контрол от вида „А“ УНИТЕХ КОНТРОЛ се преакредитира, като включва в обхвата си всички съвременни версии на стандартите и хармонизираните директиви на EC в областите електробезопасност, качество на електрическата енергия и електроенергийното потребление; физични фактори на работна и битова среда; климатични и вентилационни инсталации.
2020 г.УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД продължава традицията на УНИТЕХ за работа с утвърдени партньори – европейски и световни производители на измервателна апаратура и техника за автоматизация.