bg
Контрол
Eкип от квалифицирани специалисти с висше образование от различни инженерни области, с многогодишен професионален стаж в проектирането, инженеринга и контрола в съответните области е готов да посрещне всички потребителски нужди и заявки за безпристрастно и компетентно отразяване на състоянието на контролираните параметри и обекти.


Унитех Контрол обслужва своите клиенти в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, като орган за контрол от вида А.

Електрически уредби и съоръжения до 1000V

Качество на електрическата енергия

Физични фактори на работна и околна среда

Вентилационни инсталации и климатични уредби


Дейности извън обхвата на акредитацията

Електрически уредби и съоръжения над 1000V

Измервателни системи