bg
Политика и цели

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОрК

Политиката и целите за управление на ОрК са насочени към максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите на приемлива за двете страни цена при спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове и документи.

Стратегията при формиране на политиката и целите за управление на ОрК се основава на:

- Стремеж към повишаване доверието и удовлетвореността на клиентите;

- С възможно най-малко ресурси постигане на по-голяма ефективност;

- Гъвкава политика за удовлетворяване потребностите на пазара;

- Повишаване квалификацията на персонала на ОрК;

- Предимство в цялостната дейност над конкурентите.

Внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ (СУОК) е основен елемент в реализирането на тази стратегия с поставени следните

ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

1. ОрК е независим в дейността си от юридически и физически външни лица;

2. ОрК и неговия персонал не са ангажирани в дейности, които могат да бъдат в конфликт с независимостта на преценката им и с тяхната добросъвестност по отношение на дейността на извършвания контрол. Персоналът на ОрК не участва в проектирането, производството, доставката, инсталирането, закупуването,притежаването, използването или поддържането на контролираните обекти.

3. ОрК не е част или свързан с отделно юридическо лице, което участва в посочените в т. 2 дейности като обща собственост, чрез лица, назначени от общ собственик, чрез пряко докладване на едно и също ниво на управление или чрез договорни ангажименти, влияещи на резултатите от контрола.

4. Повишаване степента на удовлетвореност на клиентите, което се оценява сформиране на постоянен кръг клиенти и увеличаване на поръчките им;

5. При възможност,ежегодно увеличаване броя на нови клиенти;

6. При увеличение на клиентите, увеличение на печалбата годишно с 5%;

7. Поддържане на нивото на делово коректно партньорство, както и първокласен пазарен имидж, което да се потвърждава с постъпващата информация от клиентите и желание да се консултират в дейността си със специалистите на ОрК.;

8. Непрекъснато подобряване на СУОК с цел повишаване удовлетвореността на клиентите и задоволяване потребностите на пазара;

9. Качеството е задължение на всички служители от ОрК. Един от принципите за това е наличието на регистри за одобрени доставчици и акредитирани лаборатории за калибриране на ТС;

10. Повишаването на квалификацията на персонала на ОрК е решаване на важни проблеми, свързани с качеството чрез провеждане на мониторинг и обучение на персонала относно нови нормативни актове, а за новопостъпили инспектори – поетапно обучение с опитен водещ;

11. Лоялността е за всички конкуренти, клиенти и доставчици,включваща:безпристрастност, независимост и конфиденциалност, като възложителя е предварително запознат с процедурите за безпристрастност, конфиденциалност ипроцеса за разглеждане на жалби и възражения, чиито процедури са поставени науеб-страницата на Управлението, както и настоящата Декларация.

Допълнителни цели:

1. Мотивиране на персонала за качествена работа;

2. Увеличаване на печалбата на Управлението чрез намаляване на несъответствията, прилагане на ефикасни превантивни и коригиращи действия и извършване на дейностите с по-малко ресурси и при съкратени срокове;

3. Водещата роля е на Ръководителя на ОрК

4. При всички действия се осъществява постоянен контакт с клиента.

5. Възприемането на качеството не е в резултат от санкции, а съвкупност от отговорности.

Ние съзнаваме, че бъдещето на ОрК, неговата стабилност и дори съществуването му зависи от неговите клиенти. Ето защо:

- За нас клиента се поставя в центъра на вниманието на всички служители;

- Спазването на сроковете и всички други условия на договорите и поръчките на клиентите е критерий за качество, което за нас има основно значение и гради добрите ни взаимоотношения;

- Ние се стараем да бъдем възприемани като ОрК, който ефективно управлява своите основни процеси, доставящи стойност и удовлетворяващи изискванията на клиентите си по-добре от своите конкуренти.

- Нашият път към усъвършенствуване и непрекъснато подобряване на работата ни е постоянен принцип, който допринася за ефективността на ОрК.

Ние гарантираме подходяща инфраструктура и работна среда на своите служители, като им осигуряваме:

- Свеждане до минимум на риска за безпристрастност и анализ на този рискпри ежегодния Преглед от Ръководството на ОрК;

- Адекватно заплащане за постигнати резултати, но не и заради тях;

- Възможност за повишаване на квалификацията;

- Здравно и пенсионно осигуряване;

- Подходящо стимулиране.

Ръководството на ОрК осъзнава, че желаният резултат може да бъде постигнат по ефективен начин, ако всички взаимосвързани дейности и ресурси в Управлението непрекъснато се управляват като логически управленски и контролни процеси, за максимално постигане целите на Управлението. Ръководството на ОрК гарантира, че изложените цели и принципи за политиката за управление на ОрК са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези разбирания.

Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!

Настоящата декларация е в съответствие и на основание БДС EN ISO /IEC 17020:2012.

Ръководител на „УНИТЕХ КОНТРОЛ”ЕООД .

и ОрК:

(доц. д-р инж. Георги Сашов Милушев)

Отговорник по качеството,

Отговорник по метрологичното и нормативно осигуряване,

ЛУПО:

(маг. инж. Здравко Борисов Митев)

01.07.2015