bg
Качество на електрическата енергия
КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:
  • напрежения, токове, мощности и енергии;
  • хармоници и хармоничен анализ;
  • векторен анализ;
  • регистриране и анализ на преходни процеси;
  • посоката на източник на смущения и нелинейност.
Контролът е в съответствие с европейските норми за качество на електрическата енергия - БДС EN 50160 и Документите одобрени от ДКЕВР: „Методика за отчитане на ... целевите показатели за качеството на електрическата енергия...” от 29.05.2007 г. и “Показатели за качеството на електроснабдяването” от 30.06.2004 г.

Апаратурата е проследимо калибрирана и съответствува на БДС EN 61000-4-30, БДС EN 61000-4-15 и БДС EN 61000-4-7.

Услугата за контрола на качествените параметри на електрозахранването е ориентирана към потребители на всички нива на производство, пренос, разпределение и крайна консумация на електрическа енергия.