bg
Общи условия

Контролът се извършва на основание на двустранно подписана поръчка от възложителя и заявителя. Поръчката се оформя в съответствие с документите от системата по качество на Органа за контрол.

На основание на резултатите от извършения контрол се издават протокол и сертификат. Посочените документи се издават като съответствие на резултатите от контрола и нормативните документи по които се извършва контрола. При несъответствие на резултатите от контрола с нормативните документи по които се извършва контрола, не се издава сертификат.

Дейностите по извършения контрол се заплащат в съответствие с утвърдения ценоразпис на Органа за контрол.