bg
История
УНИТЕХ е техническо сдружение в областта на автоматизацията и комуникациите, регистрирано като кооперация през 1992 г. Екипът е съставен от високо-квалифицирани специалисти с висше образование от различни инженерни области.

Първоначално, УНИТЕХ се оформя като компетентно ядро за реализация на технически проекти, като се обособяват двете основни направления: измервателна и управляваща техника – автоматизация и комуникационни разработки и решения – комуникации. С развитието на дейността се формират и други направления. През 1993-94 г. дистрибуцията на високо-технологични изделия и материали се превръща в една от основните дейности. Развива се и магазинна мрежа.

През 1995 г. на база на формираните екипи са регистрирани като кооперативни предприятия УНИТЕХ – КОНТРОЛ, УНИТЕХ – ТЕЛЕКОМ, УНИТЕХ – КЛИМА, УНИТЕХ – СЕРВИЗ и УНИТЕХ – ИНЖЕНЕРИНГ. През 2000 г., в следствие на законови промени , кооперативните предприятия са преобразувани и пререгистрирани като ЕООД. Към 2003 г. магазинните продажби са изоставени и се залага изцяло на технологично-проектен подход. Натрупват се бази от клиенти в съответните направления.

Като резултат от оптимизационно преструктуриране и инвестиционни процеси, понастоящем в структурата на УНИТЕХ са включени:

УНИТЕХ ПК – административно и управленско звено, определящо политиката на групата;

УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД – с дейност в областите на измерателната техника, автоматизацията и оценка на съответствието;

УНИТЕХ ТЕЛЕКОМ ООД с дейности в комуникациите, сигурността и сградната автоматизация;

УНИТЕХ КЛИМА ЕООД с обхват: климатизация, вентилация, отопление и микроклимат;

УНИТЕХ СЕРВИЗ ЕООД – поддържаща структура за дейността на групата и за външни клиенти.