bg
Състав
д-р инж. Георги Сашов Милушев - Ръководител

инж. Владимир Петров Владимиров - Заместник ръководител

инж. Здравко Борисов Митев - Отговорник по качеството и метрологичното осигуряване

инж. Камелия Симеонова Кирилова - Технически сътрудник

инж. Дамян Иванов Стайков - Технически сътрудник

Стоян Димитров Захариев - Технически сътрудник